MİKROP NEDİR?

  Sağlık

MİKROP NEDİR?

Binlerce yıllık varlığı boyunca insan, hastalıkların nedenini bilmeksizin yaşamıştır, İlkel insanların bu konu da kendile­rine has “izahları” ve “inançları” vardı. Bunlardan en yaygı­nı, hastalıkların insanın vücudundaki kötü ruhlar yüzünden ol­duğuydu.

1865 yılına varıncaya kadar, insanlar hastalıkların mikroplardan olduğunu bilmeksizin yaşayageldiler. Ancak 1865 yılın­da, Fransız bilim adamı Louis Pasteur, bugün bildiğimiz mik­roplara ilişkin temel kuramını ortaya koydu.

Bugün, insanlığın en büyük, en amansız düşmanının mikrop­lar olduğunu biliyoruz. Bu küçük, tek hücreli organizmalar öyle­sine küçüktür ki, mikroskopla bakılmaksızın görülemez. Daha ötesi, mikroskopla bile görülmeyecek kadar küçük olanları vardır.

Mikrop veya mikro-organizma diye tanımlanan bu küçük düşmanlar, bitkisel ya da hayvansal yapılı olabilir. Hayvansal yapıdakiler “protozoa”, bitki formunda olanlar da “bakteri” diye gruplandırılır. Üçüncü bir grup mikrop vardır ki, bunlara genelleme halinde “denemeyen virüs” adı verilir. Böylece isimlendirilmelerinin nedeni, en mükemmel, en küçük cisimcikleri bile tutacak nitelikte filtrelerden geçebilecek kadar küçük yapılı olmalarıdır.

Mikroplu her hastalık, özel bir mikrobun sonucudur. Belir­li bir hastalığın mikrobu başka hastalığa sebep ve kaynak olamaz. Sözgelimi kızıl hastalığının mikrobu sıtma yapmaz. Müthiş hastalıklara sebep olan mikropların yakını sayılabi­lecek nice mikrop da insanlar için son derece yararlıdır.

Mikrobik hastalıkların çoğunda, vücut direnme ve karşı koyma gücüyle bu mikropları yok edebilir. Bu durumda hasta kurtulacaktır. Bazı mikrobik hastalıklarda ise, bu mikropların saldırısına bir kez uğrayan vücut bağışıklık kazanır. Kurtulduktan sonra ikinci kez aynı hastalığa tutulmaz.

Bunun dışında, bir de bazı hayvanlarda “tabiattan bağışıklık” vardır. İnekler ve daha nice hayvan verem mikrobuna karşı korunmasızken, eşekler bu hastalığa karşı bağışıktır.

Mikroplara karşı en etkili savunma yolu “aşı”dır.

Bir Cevap Yazın