Archives : Kasım-2015

ABI HAYAT NEDİR? Bir efsaneye göre İskender, ölümsüzlük suyu anlamına gelen abı hayat’ı aramak üzere, ahçısı Andreas ile karanlıklar ülkesi diye anılan yere doğru yola çıkar. Karanlıklar ülkesine ulaştığında, ahçısı pişirmek için hazırladığı balığı bir kaynakta yıkarken suya düşürür. Balık bir anda canlanır ve kaçar. Balığı yakalamak için atladığı sudan bir yudum içen ahçı ölümsüzlüğe ..

Read more

KOLERA NASIL BİR HASTALIKTIR? Asırlar boyunca bütün dünyayı korkulu bir rüya gibi titret­miş olan Kolera, süratle yayılan, korkunç ve öldürücü bir has­talıktır. Tarihte, kolera salgınları yüzünden kısa sürede mil­yonlarca insanın öldüğü görülür. Kolera’nın vatanı Hindistan’dır. Hindistan’ın pis nehir su­larında hemen hemen her zaman Kolera mikrobuna rastlanır. Kolera mikrobu virgül şeklinde olup buna tıb dilinde “vibron ..

Read more

KERBELA OLAYI NEDİR? Emevi Devletinin kurucusu Muaviye’nin oğlu I.Yezid’in halifeliğini ilân etmesi üzerine, Küfe şehri halkı buna karşı gelmiş ve Hz.Ali’nin oğlu Hüseyin’i halife yapmak üzere Kûfe’ye çağırmışlardı. Yezid’in halifeliğine karşı çıkan Hüseyin, akraba ve adam­larıyla birlikte Küfe’ye gitmek için Medine’den hareket etti. http://www.viagragenericoes24.com/comprar-viagra-en-farmacia-sin-receta Yezid, Küfe ve Basra valisi Ubeydullah’ı, Hüseyin’le onu iz­leyenleri http://www.viagragenericoes24.com/beneficios-del-viagra cezalandırmakla ..

Read more

İBNİ SİNA KİMDİR? Asıl adı Ebuali Hüseyin Avi Cenne olan İbni Sina, 980 yı­lında Horasan’ın Afşin köyünde doğmuştu. Doğunun yetiştirdi­ği en büyük, en ünlü Türk bilgini ve filozofudur. Babası Belh’ li Abdullah Horasan’a göçmüş, Afşin köyüne yerleşerek bu köyden bir kızla evlenmiştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi 30 yılında aynı köyde doğan Ebuali Hüseyin, dedesinin adı Sina ..

Read more

YEZİD KİMDİR? İlk Emevi halifesi Muavi’yenin oğlu ve ikinci Emevi halifesi olan Yezid, halifelik çekişmeleri yüzünden İslam tarihin­de daima lânetle anılmış olan Kerbela olayını yaratmış ve bu yüzdende lanetlenmiş bir kişidir. Bilhassa Mekke ve Medine’yi yaktırıp yıktırmış olması bü­tün Müslüman dünyasının nefretini üzerinde toplamıştır. Buna rağmen Suriye ve Lübnan’ da ona inanan ve onu beğe­nen ..

Read more

İLK MÜZE NE ZAMAN AÇILDI? Tarihin kaydettiği ilk müze, Milattan üç yüz yıl önce İskenderiye de kurulmuştur. Hiç şüphe yok ki bu tarihten önce de bazı değerli eşyaların toplu halde bulundurulduğu yerler vardı. Ancak tarihte bunlara ait bir kayda rastlamak mümkün değildir. Yunan prenslerinden İkinci Attalus ve Pontos hükümdarı Mitridat’da Bergama’da müzeye benzer bazı kuruluşlar ..

Read more

HORMON NEDİR? Vücudun bazı organları tarafından çıkarılan ve kan tara­fından diğer bölgelere taşınıp, etkilerini gösteren hayati önemdeki kimyevi maddelere hormon adı verilir. Hormonla vücuttaki çeşitli bezlerden salgı yolu ile çıkarak kana karışır. Çoğalma, büyüme, metabolizma gibi çok önemli vücut faaliyetlerini düzenlerler. Bir hormonun kanda gerekenden az veya fazla oluşu, çok ciddi hastalıklara sebep olabilir. Ayrıca, ..

Read more

BASINÇ NEDİR? Bir cismin ona engel olan bir yüzey üzerinde “dikey” bir zorlama niteliğinde uyguladığı kuvvet, “basınç” diye tanımla­nır. Başka türlü söylemek gerekirse, basınç herhangi bir kuv­vetin ona engel olan bir yüzey üzerine dikey zorlamasıdır. Bu açıklamadan hareket ederek şöyle bir sonuca varabi­liriz. Bir yüzeye dikey bir kuvvet etki yap maktaysa, basınç şid­deti: (Basınç a ..

Read more

ATOM PİLİ NEDİR? Atom enerjisi elde etme konusunda, nükleer parçalanma sonucu meydana gelen enerjiyi kontrol için kullanılan düzen “atom reaktörü” diye isimlendirilir. Nükleer parçalanma,bil­diğimiz gibi atom çekirdeğinin parçalanması anlamına gelir. Bu parçalanma esnasında, madde tamamen enerjiye dönüştü­rülür. Atom reaktörünün bir ismi de “atom pili” dir. Atom reaktörlerinde elde edilen enerji çoğunlukla sıcaklık şeklindedir. Sözkonusu sıcaklığı, ..

Read more

ÇIRAĞAN VAK’ASI NEDİR? Beşinci Sultan Murad tahtan indirilmiş ve yerine kardeşi İkinci Abdülhamit Padişah ilân edilmişti. İkinci Abdülhamit vesveseli, korkak, bu yüzden de aydın zümre’ye zulmeden bir padişahtı. Kimse tarafından sevilmi­yor,  ancak kimse de onunla uğraşmaya pek cesaret edemiyordu. Adeta her tarafta gözü, kulağı vardı. Jurnalcilik almış yü­rümüştü. Hiç kimse ertesi sabahından emin değildi. İşte, ..

Read more