İBNİ SİNA KİMDİR?

  Genel Kültür

İBNİ SİNA KİMDİR?

Asıl adı Ebuali Hüseyin Avi Cenne olan İbni Sina, 980 yı­lında Horasan’ın Afşin köyünde doğmuştu. Doğunun yetiştirdi­ği en büyük, en ünlü Türk bilgini ve filozofudur. Babası Belh’ li Abdullah Horasan’a göçmüş, Afşin köyüne yerleşerek bu köyden bir kızla evlenmiştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi 30 yılında aynı köyde doğan Ebuali Hüseyin, dedesinin adı Sina olduğu için İbni Sina diye anıla gelmiştir.
Batılılar İbni Sina’yı daha ziyade Avi Cenne adıyla tanırlar. Babası tarafından, çok iyi bir öğrenim yapması, devrin en ünlü bilgelerinden ve bilim adamlarından eğitim görmesi sağlanan İbni Sina Samanoğulları hükümdarlarından birini ölüm döşeğine düşüren çok ağır bir hastalıktan kurtarmış, do­layısıyla Samanoğulları kütüphanesini dolduran değerli eser­lerden yararlanmağa hak kazanmıştı.
Sonradan babasının ölümü ve Samanoğulları Devleti’nin yı­kılmasıyla Horasan’ın Gürcan şehrine yerleşen İbni Sina, üs­tün yetenekleri ve sınırsız bilgisiyle Hemedan hâkiminin de hayatını kurtarmış, onun veziri olmuştur. “Şifa” adını taşıyan eserini yazması bu döneme rastlamaktadır. Hâkimin ölümüy­le yerine geçen kimsenin vezirliğini kabul etmediği için zin­dana atılmış, İsfahan Hâkiminin Hemedan’ı zapt etmesiyle zindandan kurtulabilmiştir. Hakimle birlikte İsfahan’a giden İbni Sina orada da rahat yüzü görmemiş, Gazneliler’in şehri al­ması üzerine tekrar Hemedan’a kaçmıştır.
İlk öğretmeni Ebu Abdullah’tan Kuran, fıkıh, mantık, geo­metri, astronomi ve fiziğe giriş dersleri alan İbni Sina, son­raları Ibni Yahya’dan hekimlik (doktorluk) öğrenmiş, Farabi’nin eserleriyle de felsefeye girmişti. Eserleri Avrupa üni­versitelerinde ders kitabı olarak okutulan İbni Sina, Berthelot tarafından bugünkü kimyanın gelişiminde temel taşlarından biri sayılır.
İbni Sina 1037 yılında bir mide hastalığı nedeniyle Hemedan’da ölmüştür.
Bir felsefe ansiklopedisi sayılan “Şifa”, bir tıp ansiklope­disi niteliğindeki “Kanun”, “Kitab-ül-insaf”, “Necat”, “İşarat” ve Aristo’nun bütün eserlerinin açıklaması, yorumu üzerine 20 cilt, İbni Sina’nın en önemli eserleri arasındadır.

Bir Cevap Yazın