HACI BEKTAŞ VELİ KİMDİR?

  Tarih

HACI BEKTAŞ VELİ KİMDİR?

Bektaşî tarikatının kurucusu olan Hacı Bektaş Veli 1209 yılında Horasan’da Nişabur’da doğmuştur. İslamın 4.Halifesi Hz.Ali soyundan geldiği söylenir. Moğollar’ın baskısından, zorbalığından kaçmak isteyen birçok Türkmenle beraber Anadolu’ya göç eden Hacı Bektaş Velî, şimdiki Hacıbektaş ka­sabasına yerleşmiştir. Hacı Bektaş’ın “Hacı” olması, güveni­lir kaynaklara göre Anadolu’ya gelmesinden öncedir.
Burada Baba İshak’a mürit olmuş, Baba İshak’ın Selçuklu­lara karşı isyanı sırasında Hacı Bektaş’ın kardeşi Menteş öldürülmüştür. Büyük bir talih eseri kurtulan Hacı Bektaş da, sonradan Anadolu’da bazı halk hareketlerinde kaynak olan Batınîler’in önderliğini yapmış, Bektaşilik tarikatını kurmuş­tur. Özellikle Türkmenler’den pek çok taraftar toplamıştır. 1272 yılında, zaviyesini kurmuş olduğu Karaöyük köyünde öl­düğü bilinmektedir.
Bazı tarihçiler, Hacı Bektaş’ın, Orhan Gazi Yeniçeri Ocağını kurarken ona yardımcı olduğunu, Yeniçeriler’e börk giy­dirdiğini belirtirler ki, bu söylenti tam anlamıyla gerçeklik kazanmamıştır. Hacı Bektaş Velî’nin ölümü, Yeniçeri Ocağı’nın kurulmasından yaklaşık olarak 90 yıl önceye denk gelmek­tedir.
Hacı Bektaş’ın “Makaalat” adındaki Arapça eserinin aslı elimizde bulunmamaktadır. Sadece birisi manzum, öteki düz­yazı halinde iki Türkçe çevirisi günümüze kadar ulaşmıştır. Hacı Bektaş’ın kutsallaştırılan hayatı “Velâyet-Nâme” adını taşıyan ünlü eserde anlatılmıştır.
Bazı çevrelerce Hacı Bektaş’ın Yeniçeri Ocağı’nın kuru­luşunda rolü ve yardımı olduğunun söylenmesi, sonradan Ye­niçeriler arasında Bektaşi tarikatının çok tutmuş olmasındandır. Gerçekten de, Bektaşilik sadece Yeniçeriler arasında tutulmakla kalmamış, geçen zamanla bütün Anadolu’da, özel­likle belirli çevrelerde çok saygınlaşmıştır. Bektaşi tarikatınca, Bektaşilik Hz.Ali’ye kadar gider. Bu tarikatın ayinleri gizli yapılır. Bektaşilik’te esas, Tanrı’nın yarattığı güzellik­leri bir çıkar beklemeksizin sevmek ve değerlendirmektir. Daha yukarıda belirttiğimiz gibi, Bektaşilik Anadolu’nun bazı çevrelerini çok etkilemiştir. Görüş ufukları geniş, bağnazlık­tan uzak kimseler olan Bektaşiler, her zaman için kalender, neşesini kaybetmeyen, nükteli ve hoşgörü sahibi kimseler olarak tanınırlar. Cumhuriyet devrinde, diğer bütün tekkeler gibi Bektaşi tekkeleri de kapatılmıştır.

Bir Cevap Yazın