BEDEVİLER KİMDİR?

  Genel Kültür

BEDEVİLER KİMDİR?

Bugün “Arap” kelimesi geçtiği zaman, çok kimse Afrika’nın kuzeyinde Mısır, Cezayir, Tunus gibi ülkelerde veya Lübnan’da, Suriye’de, Irak’ta yaşayan toplulukları hatırlar. Oysa gerçek Araplar Arabistan yarımadasında, Afrika’dan Kızıldeniz’le ayrılan karşı yaka topraklarında yaşarlar. Bunların yerleşik bir düzeni, belirli olarak kondukları, yaşadıkları çevre yoktur. Onun için “göçebe” olarak tanımlanırlar. Keçi sürüleri, koyunları ve develeriyle oradan oraya göçer, belirlli bir süre için uygun buldukları, kendilerinin yaşamı bakımından uygun koşullar taşıyan çevrelerde yerleşirler. Daha yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi, bu yerleşme geçicidir. Belirli bir zaman içindir.
Arap kelimesinin Arapçadaki anlamı da “göçer, göçebe” karşılığıdır. Genel bir bakışla, OrtaDoğu halkının nüfusunun onda birini Bedeviler oluşturur. Fakat yayıldıkları toprakların yüzölçümü bu bölge yüzölçümünün onda dokuzunu bulur.
Bedevilerin kökenini söyleyebilmek çok güçtür. Çoğunluğu okuma ve ip yazma bilmeyen Bedeviler, geçmişlerini belirleyecek belge ve kayıtlara sahip değildir. Eski Romalılar devrinde, Bedeviler kıyı bölgelerine sık akınlar yaparlardı. Romalılar bu akınlara karşı koyabilmek için kaleler, sağlam ve yüksek duvarlarla tahkim edilmiş garnizonlar kurmuşlardı.
Halen, Bedeviler Halep, Mekke ve Hürmüz gibi Arap dünyasının büyük merkezlerinde zaman zaman toplaşırlar. Toplaşmalarındaki temel nedenler dinsel ve ticaridir.
Açıklamalardan kolayca anlaşılacağı üzere Bedevilerin hayatı çok zorludur. Çöl dayanılmaz derecede dıcak ve su kaynakları kısıtlıdır. Bazı bölgelerde yıllarca yağmur yağmaz. Kuyular sık sık kurur. Bunun için, Bedevilerin devamlı olarak yer değiştirmeleri, kendilerine ve hayvanlarına yeterli su, besin bulabilecekleri yerlere göç etmeleri gerekir.
Arap dünyasında zengin petrol yataklarının işlenmesi, birçok Bedevinin artık belirli çevrelerde yerleşmesine, petrol yatağı bölgelerinde devamlı olarak çalışmalarına yol açmıştır.
Deve yetiştiren, pazar yerinde arpa, hurma vs. karşılığında bu develeri, cins atları satan satan Bedeviler giderek azalmaktadır.
Bedevilerin yaklaşık olarak 10 metre uzunluğunda 4 metre genişliğindeki çadırları başka toplulukların çadırlarına benzemez. Çadırlar bölmeli ve halılar, kilimlerle döşelidir. Her an için yeni bir göçün başlayacağı düşüncesiyle, çadırların dayanıp döşenmesinde ağırlıktan kaçınılır.
Eski Bedevi topluluklarının savaşçı, baskıncı tutum ve tavırları zamanla tarihe karışmıştır.

Bir Cevap Yazın